Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Co wchodzi w zakres obsługi płac pracowniczych?

Prowadzenie biznesu oznacza nie tylko konieczność wywiązywania się ze swoich obowiązków wobec organów skarbowych oraz prawidłowego naliczania oraz terminowego odprowadzania podatków, ale także łączy się z obowiązkiem zajęcia się formalnościami związanymi z zatrudnianiem pracowników i wypłatą wynagrodzeń. Formalności dotyczące tych obszarów są stosunkowo skomplikowanie, a profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa wymaga dobrej znajomości często zmieniających się przepisów. Przekonajmy się, jakie działania będą niezbędne w tym zakresie.

 

Obsługa płacowa

pracownicy w biurzeObsługa płacowa przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością przygotowania list płac, a więc naliczania wynagrodzeń na obowiązujących w konkretnej firmie zasadach np. w systemie godzinowym lub prowizyjnym. Oznacza także prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy oraz wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Do najważniejszych zadań z tego obszaru należy przygotowywanie deklaracji ZUS wraz z wyliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe, chorobowe, a także zdrowotne, jak również kwot, jakie trzeba wpłacić na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy PFRON. Z obsługą płacową wiąże się też rozliczanie zwolnień lekarskich i określanie należnych kwot niektórych zasiłków.

 

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowa oznacza przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Składa się ona z akt osobowych, które obejmują wszystkie dane niezbędne ze względu na zawarte umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne. W grę wchodzą tu m.in. dostarczane przez pracowników świadectwa pracy wystawione przez poprzednio zatrudniające ich firmy, zaświadczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy, czy poświadczenia niezbędnych kompetencji w zależności od zajmowanego stanowiska oraz odbycia szkoleń z zakresu BHP albo ppoż., jak również książeczki SANEPID-u w przypadku branż związanych np. z gastronomią lub sprzedażą albo przetwórstwem żywności. Obsługa kadrowa to także sporządzanie umów z pracownikami, a ponadto wydawanie świadectw pracy po ich rozwiązaniu.