Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Teczki z dokumentami

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest ewidencjonowanie przeprowadzanych operacji gospodarczych. Wybór konkretnej metody prowadzenia ewidencji zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Firmy, które korzystają z pełnej księgowości, muszą prowadzić system rejestracji w postaci ksiąg rachunkowych. Opisuje się w nich wszystkie środki, które są pozyskiwane i wydawane przez przedsiębiorstwo, dzięki czemu dokument ten stanowi doskonały przekrój wiedzy o kondycji finansowej firmy nie tylko dla jej właścicieli, ale również dla urzędów.

 

5 głównych elementów składowych ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe składają się z 5 głównych elementów, z których każdy służy do rejestrowania innego rodzaju operacji finansowych. W ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nasze biuro rachunkowe zawsze musi więc przygotować:

 

  • Dzienniki – element księgi rachunkowej, który jest przeznaczony do chronologicznego zapisywania wszystkich operacji finansowych. Każdy zapis w dzienniku powinien być numerowany, co umożliwia powiązanie go z zatwierdzonymi wpisami księgowymi.
  • Konta księgi głównej – nazywane też kontami syntetycznymi. Znajdują się w nich zapisy dotyczące wydatków i zysków na zasadzie podwójnego zapisu: winien, ma. Na koncie księgi głównej powinny się znajdować te same zapisy, co w dzienniku, choć ujęte w innym porządku.
  • Konta księgi pomocniczej – służą uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów z księgi głównej. Na kontach księgi pomocniczej prowadzona jest rejestracja m.in. środków trwałych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami, operacji sprzedaży i zakupu, kosztów i składników aktywów, a w przypadku prowadzenia kasy – także operacji gotówkowych.
  • Bilans próbny – czyli sporządzane najczęściej na koniec miesiąca zestawienie obrotów i sald. Celem bilansu próbnego jest sprawdzenie, czy zapisy w dzienniku i w księdze głównej są ze sobą zgodne.
  • Inwentarz – czyli potwierdzony inwentaryzacją wykaz aktywów i pasywów, który najczęściej jest przeprowadzany przez firmy, które wcześniej nie prowadziły pełnej księgowości.

 

Biuro rachunkowe Atoran zapewnia usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i pełnej księgowości z dużą pieczołowitością i dokładnością. Na każdym etapie prowadzenia ksiąg rachunkowych dbamy też o bieżący kontakt z klientem. Obsługujemy wiele rodzajów przedsiębiorstw, zarówno spółki cywilne i spółki jawne, jak i spółki z o.o. oraz osoby fizyczne.