Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Czym jest tzw. księga przychodów i rozchodów?

Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością naliczania i odprowadzania podatków, a także sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej. Musi ona dawać możliwość rejestrowania kolejnych zdarzeń gospodarczych, a na tej podstawie określania wysokości zobowiązań podatkowych. Księgowość działalności gospodarczej może być prowadzona w formie pełniej, a także uproszczonej, co oznacza nieco mniej skomplikowany system dokonywania zapisów oraz inny rodzaj potrzebnych dokumentów. Najpopularniejszym rodzajem księgowości uproszczonej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR). Przekonajmy się, kto może ją prowadzić oraz sprawdźmy, jaka jest jej specyfika.

 

Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

kalkulatorPodstawowym rodzajem dokumentacji księgowej są tzw. księgi handlowe prowadzone na podstawie zapisów znajdujących się w ustawie o rachunkowości. Wybrane podmioty mogą jednak korzystać z PKPiR. Możliwość ta istnieje w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, a także spółek cywilnych działających na mocy kodeksu cywilnego oraz spółek osobowych – partnerskich i jawnych – funkcjonujących w oparciu o kodeks spółek handlowych. Warunkiem jest jednak osiąganie przychodów, które w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły równowartości 2 mln euro. Trzeba pamiętać, że do kwoty tej wlicza się również sumy uzyskane ze sprzedaży aktywów np. nieruchomości, maszyn bądź pojazdów.

 

Jak wygląda podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy do rejestrowania zdarzeń gospodarczych nie na kontach księgowych, tak jak ma to miejsce w przypadku księgowości pełnej, a w rodzaju specjalnej tabeli, którą tworzą kolejne rubryki księgi. Muszą się w nich znaleźć kwoty uzyskanych przychodów związanych ze sprzedażą towarów i usług, a także transakcje związane z zakupem materiałów i towarów. Do księgi trafiają ponadto sumy przeznaczane na pokrywanie kosztów działalności, np. opłacenie czynszu, rat leasingu czy regulowanie zobowiązań za energię elektryczną. Wśród rubryk znajdują się też takie, gdzie należy wpisywać kwoty wypłacanych wynagrodzeń.