Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Na czym polega pełna księgowość?

Obowiązujące przepisy dotyczące rachunkowości uzależniają sposób jej prowadzenia od formy prawnej oraz wielkości uzyskiwanych przychodów, a w niektórych przypadkach także branży, w jakiej działa konkretny podmiot. W grę wchodzą więc różne formy rachunkowości uproszczonej, a więc przede wszystkim podatkowa księga przychodów i rozchodów albo – jeżeli przedsiębiorca spełnia dodatkowe warunki co do wysokości wpływów ze sprzedaży dóbr i usług oraz konkretnych gałęzi gospodarki – ewidencja przychodów. W przeciwnym razie konieczna okaże się pełna księgowość wykonywana przez licencjonowane biuro rachunkowe. W Poznaniu pomocą w tym obszarze zajmuje się Atoran. Przekonajmy się, co oznacza pełna księgowość i sprawdźmy, kiedy jest niezbędna.

 

Jak wygląda pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga przygotowania planu kont oraz zaprowadzenia księgi głównej, która służy do rejestrowania informacji o wszystkich zdarzeniach gospodarczych. Zapisuje się je w porządku chronologicznym, umieszczając w przeznaczonym do tego dzienniku. Poza nimi nie obędzie się bez założenia księgi pomocniczej, gdzie zbiera się dane o rozliczeniach dodatkowych. Potrzebne jest ponadto zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. W ramach dokumentacji księgowej należy zadbać o inwentarz, będący wykazem składników całego majątku przedsiębiorstwa. Wszystkie podmioty prowadzące pełną księgowość są ponadto zobowiązane do sporządzania na koniec roku obrachunkowego sprawozdań finansowych obejmujących rachunek zysków i strat oraz bilans. W większych przedsiębiorstwach poddaje się je badaniu przez biegłego rewidenta.

 

Kto prowadzi pełną księgowość?

ksiegowosc

W przypadku przedsiębiorstw pełna księgowość będzie konieczna dla kapitałowych spółek prawa handlowego, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Jest ona wymagana w razie występowania innych form prawnych, jeżeli firma nie spełnia wymogów dla księgowości uproszczonej. Wymóg jest też związany z konkretnymi rodzajami działalności np. prowadzeniem banku czy towarzystwa ubezpieczeniowego.