Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Podstawowe elementy sprawozdania finansowego

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością właściwego wykonywania wszystkich powinności nakładanych na firmę przez obowiązujące regulacje, zwłaszcza jeżeli chodzi o obsługę rachunkową i łączące się z tym kwestie. Poza dokonywaniem rzetelnych i regularnych zapisów w księgach, a także naliczaniem zobowiązań podatkowych liczyć będzie się również sporządzanie niezbędnej dokumentacji – zeznań finansowych, plików JPK, a w przypadku części podmiotów gospodarczych również sporządzanie sprawozdań finansowych. Choć zadaniami z tego zakresu zajmuje się zwykle główna księgowa – w Poznaniu w tej roli doskonale sprawdza się firma Atoran – to każdy przedsiębiorca powinien mieć o nich podstawową wiedzę. Przekonajmy się, czym są sprawozdania finansowe i zobaczmy, kto musi je przedstawiać.

 

Czym są sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe to opracowania, które pozwalają kadrze zarządzającej firmą oraz organom skarbowym na uzyskanie wglądu w najważniejsze informacje dotyczące sytuacji finansowej danej firmy, w tym także posiadanego przez nią majątku. Znajdują się w nich m.in. dane o zobowiązaniach wobec kontrahentów i pracowników, istniejących należnościach, które złożą się na osiągane zyski oraz posiadanych aktywach. Podstawowymi dokumentami składającymi się na sprawozdanie finansowe będzie bilans oraz rachunek zysków i strat. Bilans to nic innego jak szczegółowe zestawienie aktywów, tj. majątku (np. środków trwałych, gotówki, zapasów materiałów i wyrobów gotowych) i pasywów, czyli zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych (m.in. zaciągniętych kredytów, zobowiązań względem dostawców i pracowników). Bilans pokazuje stan firmy na dany dzień. Rachunek zysków i strat to natomiast informacja o osiągniętych podczas roku obrachunkowego przychodach oraz poniesionych kosztach, co pozwala na ocenę poziomu zysków.

sprawozdanie finansowe

 

Kto sporządza sprawozdanie finansowe?

Obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego spoczywa na firmach zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Są one wysyłane do Krajowego Rejestru Sądowego, a także do właściwego Urzędu Skarbowego oraz przekazywane właścicielom.