Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Podstawowe różnice między księgowością a rachunkowością

W mowie potocznej posługujemy się często wieloma terminami, które są używane zamiennie, mimo iż ich znaczenie może się nieco różnić. Jednym z przypadków, w których mamy do czynienia z taką sytuacją jest korzystanie z terminu „księgowość” jako synonimu „rachunkowości” i odwrotnie. Jeżeli w grę wchodzi określenie przedmiotu działania firmy świadczącej usługi rachunkowe lub księgowe nie będzie to błędem, ponieważ rozmówcy zwykle dobrze zdają sobie sprawę z tego, co osoba posługująca się tymi terminami ma na myśli. Warto jednak wiedzieć, że znaczenie tych słów jest nieco inne.

 

Czym zajmuje się księgowość?kalkulator

Księgowość to termin, który oznacza realizację zadań związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz wypełnianiem obowiązków, które się z tym wiążą. W grę wchodzi tu więc m.in. rejestrowanie zdarzeń gospodarczych przez odnotowywanie faktu ich wystąpienia na podstawie dowodów księgowych w sposób zgodny z rodzajem wykorzystywanej ewidencji oraz dotyczącymi umieszczania w niej zapisów regułami. Księgowość to także przygotowywanie koniecznych dokumentów, a zwłaszcza sporządzanie bilansu i rachunku wyników. W ramach swej pracy księgowa zajmuje się więc księgami handlowymi, a zatem opracowuje plan kont, zakłada i prowadzi księgę główną, księgi pomocnicze oraz dziennik, a także inwentarz, jak również zestawienia sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Przy księgowości uproszczonej w jej gestii leży dokonywanie wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji na potrzeby podatku zryczałtowanego. Będzie także miała pieczę nad ewidencjami podatkowymi np. na potrzeby podatku VAT. W ramach swoich obowiązków księgowe na ogół obsługują też sprawy kadrowo-płacowe, m.in. rozliczenia z ZUS.

 

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest pojęciem szerszym od księgowości, ponieważ dotyczy wszystkich aspektów związanych z informacjami wynikającymi z zestawiania i analizy danych księgowych. Jej celem jest możliwie precyzyjne określanie kondycji danego przedsiębiorstwa, co pozwala na sprawne nim zarządzanie i planowanie konkretnych działań (rachunkowość zarządcza) albo dostarczanie podstaw do podejmowania decyzji inwestycyjnych podmiotom rynku kapitałowego (rachunkowość finansowa).