Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Umowa o pracę – co powinna zawierać?

Umowa o pracę jest najczęściej zawieraną umową między pracodawcą a pracownikiem. Umowa stanowi pewne zgodne oświadczenie woli obydwu stron, co do wypełniania obowiązków zawartych w treści dokumentu.

 

Najważniejsze elementy umowy o pracę

Umowy o pracę można sporządzać samemu lub można zlecić to księgowej, oferującej usługi kadrowo-płacowe. Do obligatoryjnych zapisów, jakie powinny się znaleźć w umowie o pracę należy oczywiście dokładne określenie stron umowy, a więc podanie danych pracodawcy i pracownika oraz rodzaj zawieranej umowy, tj. umowa na czas nieokreślony, określony, na okres próbny. Ważne jest także wskazanie daty zawarcia umowy. Najważniejsze jednak zapisy dotyczą warunków pracy i płacy, do których zalicza się:podpisywanie umowy

  • rodzaj pracy, a więc określenie stanowiska, nazwy zawodu, funkcji lub czynności, jakie będzie wykonywał pracownik;
  • miejsce pracy, które może się mieścić w siedzibie pracodawcy lub w konkretnym, wskazanym miejscu. Może to być również wskazanie obszaru działania pracownika;
  • wynagrodzenie za pracę wraz z wyodrębnieniem jego składników, określone może być w stawce miesięcznej lub godzinowej, ale nie może być niższe niż aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę. Wskazuje się także formę i termin wypłaty, np. przelewem do 10-teg dnia każdego miesiąca;
  • wymiar czasu pracy, określający czas, w jakim pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. Może być podany w formie etatu, który rozumiany jest jako 8 godzin pracy dziennie, ale może być również podany jako jednostki czasu;
  • termin rozpoczęcia pracy – może być nim termin podpisania umowy lub określony termin w przyszłości, np. od nowego miesiąca, następującego po podpisaniu umowy.

Umowa o pracę powinna być przygotowana rzetelnie i przejrzyście, aby żadna ze stron nie miała wątpliwości, co do jej postanowień.