Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Oferta Biura Rachunkowego „Atoran”

Powierzenie księgowości i podatków osobie z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem jest najlepszym rozwiązaniem dla firm oraz osób fizycznych, które troszczą się o swoje finanse. Operatywnie i rzetelnie prowadzona księgowość stanowi gwarancję właściwego zarządzania finansami firmy. Oparte na doskonałej znajomości przepisów usługi podatkowe pozwolą m.in. na skorzystanie ze wszystkich przysługujących ulg podatkowych.

Oferta Biura Rachunkowego „Atoran” została przygotowana z myślą o wielu grupach klientów. Jest propozycją prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jest także ofertą dla klientów indywidualnych, którzy mają obowiązek rocznego rozliczenia się z podatków. Zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami. 

Pełna księgowość

Księgi rachunkowe są podstawowym źródłem informacji o stanie finansowym firmy nie tylko dla urzędów kontroli, ale również dla osób prowadzących działalność. Na podstawie rzetelnej, przejrzystej informacji wychodzącej z biura rachunkowego, właściciele firm mogą właściwie zarządzać posiadanym kapitałem. Dotyczy to zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, dla których oferujemy prowadzenie pełnej księgowości. Obsługujemy m.in. spółki cywilne, jawne, partnerskie oraz osoby fizyczne, również te, które przekroczyły limit rocznego dochodu równy 2 mln euro. Tym samym są zobligowane do przejścia z innych form rachunkowości na księgi handlowe. Prowadzimy dla nich ewidencję przychodów i kosztów. Na podstawie dokumentów księgowych przygotowujemy m.in. zestawienie obrotów i sald kont oraz wykaz składników aktywów i pasywów. Wprowadzamy listę majątku, który również ewidencjonujemy ze wskazaniem źródeł jego finansowania. Robimy sprawozdania finansowe, a także rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. 

Księgowość działalności gospodarczej na uproszonych zasadach

Oferujemy pomoc w zarejestrowaniu nowych podmiotów gospodarczych. Doradzamy w zakresie wyboru formy działalności, która może być rozliczana na podstawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ewidencji ryczałtowej. W ramach usług dla nowych i już istniejących firm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzimy uproszczoną księgowość w każdej z powyższych postaci. Do naszych obowiązków w tym zakresie należy m.in. prowadzenie rejestru faktur, ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczanie podatku VAT i VAT UE. Wysyłamy wymagane rejestry dokumentów w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK), w imieniu klientów wywiązując się z obowiązku wobec kontroli skarbowej.

Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach usług naszego biura rachunkowego proponujemy firmom profesjonalną obsługę kadrowo-płacową. Nasze obowiązki w tym zakresie mają związek z szeregiem czynności, począwszy od zgłoszenia pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kompletujemy i prowadzimy kartoteki pracownicze oraz wywiązujemy się z formalności wobec ZUS-u, w tym ze sporządzania i składania deklaracji imiennych dla pracowników. Przygotowujemy treści umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło, jak również sporządzamy świadectwa pracy. Do naszych bieżących obowiązków należy także wypełnianie listy płac i kart wynagrodzeń dla pracowników.

Usługi podatkowe

 Występujemy również w charakterze biura podatkowego, oferując sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego wymaganych deklaracji i rozliczeń. W zakres naszych usług podatkowych wchodzi m.in. obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obliczamy miesięczną zaliczkę na podatek CIT i PIT, które są obowiązkową czynnością dla każdego prowadzącego działalność podatnika. Sporządzamy również roczne informacje o uzyskanych dochodach. Sporządzamy i przekazujemy do urzędu informacje na temat uzyskanej miesięcznej kwoty podatku od towarów i usług, czyli wspomnianego już podatku VAT. Każdego z naszych klientów reprezentujemy przed Urzędem Skarbowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.